top of page

Juniors

Head Coach

Henry Kaalekahi

Coaching Staff:

Asst Coach: Michael Reeves          

Asst Coach: Amos Maltos            

Asst Coach: Scott Alseth            

Asst Coach: Albert Jaimes            

Asst Coach: Justin Greene            

bottom of page